Coat the Arm of the Royal Family

”S obzirom na stanje stvoreno nelegitimnim aktima i nasilničkim delovanjem revolucionarnih političkih grupa koje su u porobljenoj Otadžbini tokom 2. Svetskog rata i neposredno posle njega uzurpirale zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, pozivajući se na odredbe Ustava za Kraljevinu Srbiju od 1903. g., i Ustava Kraljevine Jugoslavije od 1931. g., imajući u vidu stanje izazvano nelegitimnim i nelegalnim Ukazom t.zv. Predsedništva Prezidijuma Narodne skupštine od 1947. godine, kojim su ustavni Vladalac, njegovo potomstvo i članovi Kraljevskog Doma Dinastije Karađorđeve lišeni svoga prirodnog prava na Dom, Otadžbinu i Nasleđe, u svojstvu Držaoca srpskog i jugoslovenskog Prestola i nosioca kraljevskih ovlašćenja po članovima Ustava za Kraljevinu Srbiju od 1903. godine i članovima Ustava Kraljevine Jugoslavije od 1931. godine, i kao Starešina Kraljevskog Doma Dinastije Karađorđeve

Odlučio sam i odlučujem
da propišem

IZMENE I DOPUNE
koje se odnose na
55
PORODIČNI PRAVILNIK ZA ČLANOVE KRALjEVSKOG DOMA

Od 5. aprila godine 1930.

1. Sastav Kraljevskog Doma određen je odredbom prvog stava člana 38. Ustava Kraljevine Jugoslavije.

Konstatuje se da na dan donošenja ovih izmena i dopuna, u smislu prethodnog stava, Kraljevski Dom čine i činiće:

a) Linija Naslednika i Držaoca Prestola, koji je i Starešina Doma i Nosilac Kraljevskih Ovlašćenja, a koju čine: Supruga Naslednika Prestola, Princ Naslednik, najstariji sin Naslednika Prestola, braća Princa Naslednika, kao i supruge sinova Naslednika Prestola i njihovo potomstvo u pravoj liniji sa svojim suprugama, a žensko potomstvo u pravoj liniji do udaje.

b) Linija sinova blaženopočivšeg Viteškog Kralja Aleksandra I Ujedinitelja, a koju čine:

b-1) / grana Kraljevića Tomislava, koju čine Kraljević Tomislav, Njegova supruga i Njegovi sinovi sa svojim suprugama, kćer Kraljevića Tomislava koje je član Kraljevskog Doma po rođenju, a po udaji po Kraljevskoj volji, u ličnom i neprenosivom svojstvu, i ženski potomci Njegovih muških potomaka u pravoj liniji do udaje;

b-2) / grana Kraljevića Andreja, koju čine supruga blaženopočivšeg Kraljevića Andreja, Njegovi sinovi sa svojim suprugama i njihovi potomci u pravoj liniji, kćer Kraljevića Andreja, koja je član Kraljevskog Doma po rođenju, a po udaji po Kraljevskoj volji, u ličnom i neprenosivom svojstvu, i ženski potomci Njegovih muških potomaka u pravoj liniji do udaje;

v) Linija blaženopočivšeg Kneza Pavla, koju čine:

v-1 / grana Kneza Aleksandra, Njegova supruga, Njegovi sinovi i njihove supruge i njihovi muški potomci u pravoj liniji do drugog naslednog reda potomstva, a kćer

Kneza Aleksandra i ženski potomci Njegovih sinova u pravoj liniji do trećeg naslednog stepena sve do udaje;

v-2 / grana Kneginje Jelisavete, koja je član Kraljevskog Doma po pođenju, a po udaji po Kraljevskoj volji, u ličnom i neprenosivom svojstvu.

2. Saobrazno članu 36 Ustava Kraljevine Jugoslavije iz 1931. g. i članu 57, stav 2. Ustava za Kraljevinu Srbiju od 1903. g., nasleđe Prestola pripada muškom potomstvu Kraljevom iz zakonitog braka po redu prvorođenja.

Ako Kralj Vladalac ne ostavi muško potomstvo iz zakonitog braka, nasledstvo prelazi na pobočnu liniju u muškom potomstvu po istom redu prvorođenja.

3. Nosilac Kraljevskih ovlašćenja, Naslednik i Držilac Prestola i Starešina Kraljevskog Doma, zaštitnik je svim članovima Kraljevskog Doma.

On određuje rang članova Kraljevskog Doma.

56

4. Sinovi Kralja Vladaoca, odnosno Starešine Kraljevskog Doma, su Kraljevići, što se na engleski jezik prevodi kao ”Prince Royal”. Kraljevići mogu po ličnom izboru koristiti titulu ”Kraljevski Princ od Jugoslavije i Srbije” ili ”Princ od Jugoslavije i Srbije”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Prince Royal of Yugoslavia and of Serbia” ili ”Prince of Yugoslavia and Serbia”.

Potomci u pravoj liniji bilo koga od vladalaca iz Doma Karađorđevog imaju pravo na titulu ”Princ” ili ”Princeza od Jugoslavije i Srbije”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Prince” ili ”Princess of Yugoslavia and of Serbia”.

Prvorođeni muški potomci Kraljevića u pravoj liniji imaju pravo na titulu ”Princ od Jugoslavije i Srbije”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Prince of Yugoslavia and of Serbia”. Ostali potomci Kraljevića u pravoj liniji imaju pravo na titulu ”Princ” ili ”Princeza od Srbije”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Prince” ili ”Princess of Serbia”.

Potomci u pravoj liniji Kneza Aleksandra navedeni u članu 1, stav 2. ovog Pravilnika pod ”v” imaju pravo na titulu ”Knez” ili ”Kneginja od Jugoslavije”, što se na engleski prevodi kao ”Prince” ili ”Princess of Yugoslavia”. Posle drugog naslednog reda potomstva, potomstvo Kneza Aleksandra nosiće titulu ”Princ” ili ”Princeza Karađorđević”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Prince” ili ”Princess Karageorgevich”.

Svi članovi Kraljevskog Doma iz linije Naslednika i Držaoca Prestola imaće pravo na kvalifikaciju ”Kraljevsko Visočanstvo”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Royal Highness”.

U liniji sinova blaženopočivšeg Viteškog Kralja Aleksandra I Ujedinitelja:

— Kraljevići imaju kvalifikaciju ”Kraljevsko Visočanstvo”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Royal Highness”;

— Muško potomstvo Kraljevića u pravoj liniji prvorodstva, i muško potomstvo u pravoj liniji do drugog naslednog reda potomstva, nosi kvalifikaciju ”Kraljevsko Visočanstvo”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Royal Highness”.

— Muško potomstvo Kraljevića u pravoj liniji van linije prvorodstva posle drugog naslednog reda potomstva imaju kvalifikaciju ”Svetlo Visočanstvo”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Serene Highness”.

U liniji blaženopočivšeg Kneza Pavla, Knez Aleksandar, njegovi muški potomci u pravoj liniji, Njegova kćer do udaje i Njegova sestra imaju kvalifikaciju ”Kraljevskog Visočanstva”. Posle drugog naslednog reda potomstvo Kneza Aleksandra imaće

kvalifikaciju ”Svetlog Visočanstva”, što se na engleski jezik prevodi kao ”Serene Highness”.

Prevod na engleski jezik titula i kvalifikacija merodavan je kod prevođenja na bilo koji drugi jezik.

5. Bez pribavljenog mišljenja Starešine Doma ni jedan član Kraljevskog Doma ne može izvršiti nikakvo delo ili postupak javnog značaja.

Starešina Doma se stara svim sredstvima da u Kraljevskom Domu uvek bez izuzetka vladaju pravila i obziri časti, reda iprimernog ponašanja, dostojni Doma Kraljevskog.

57

6. Svi članovi Kraljevskog Doma dužni su smatrati i poštovati u licu Naslednika i

Držaoca Prestola i Nosioca Kraljevskih Ovlašćenja Starešinu svoga Doma i pomagati Mu u vršenju Njegovog starešinskog zadatka, savršenom i besprekornom odanošću i poslušnošću.

7. Ni jedan član Kraljevskog Doma ne može stupiti u brak bez predhodnog pristanka i odobrenja Starešine Doma.

Brak zaključen protivno gornjem pravilu nosi sobom isključenje iz Kraljevskog Doma, lišenje počasti i povlastica danih članovima Kraljevskog Doma, kao i opoziv prava na titulu i kvalifikaciju datu ovim Pravilnikom.

8. Odobrenje Starešine Doma za ženidbu ili za udaju koga člana Kraljevskog Doma izdaje se u obliku Njegovog pisma tom članu Doma. Kopije pisma Starešina Doma dostavlja Njegovoj Svetosti Patrijarhu Srpskom i Krunskom savetu.

9. Vlast Starešine Doma nad članovima ne prestaje nastankom zasebne kuće bilo kog člana Doma.

Ogrešenje o odredbe ovog Pravilnika u vođenju zasebne kuće bilo kog člana Doma daje pravo Starešini Doma da preduzme potrebne mere po ovom Pravilniku.

10. Obustavlja se do daljeg.

11. Obustavlja se.

12. Obustavlja se.

13. Obustavlja se.

14. Obustavlja se.

15. Obustavlja se.

16. Obustavlja se.

17. Obustavlja se.

18. Nosilac kraljevskih ovlašćenja ima neograničeno pravo da u Kraljevskom Domu drži red Kraljevskog Doma dostojan svim sredstvima kojima raspolaže.

19. Ustanovljava se za ocenu i ispravu disciplinskih istupa Dvorski Savet. U Dvorski Savet ulaze, pod predsedništvom Nosioca Kraljevskih Ovlašćenja, Naslednika i Držaoca Prestola i Starešine Doma, Princ-Naslednik, ako je punoletan, članovi

58

Kraljevskog Doma koji su navršili 18 godina, Patrijarh srpski, Kancelar Krunskog saveta, najstariji po godinama član Krunskog saveta, jedan član Krunskog saveta po pozivu Nosioca Kraljevskih Ovlašćenja i najstariji po godinama član Krunskog veća. U vlasti je Nosioca Kraljevskih Ovlašćenja da disciplinske istupe po propisima ovog Pravilnika, ili kada to sam nađe za potrebno, iznese, saveta radi, na procenu i raspravu ovog Dvorskog Saveta.

20. Disciplinske kazne, kojima će se Nosilac Kraljevskih Ovlašćenja i Starešina Doma služiti u upravi Kraljevskog Doma, su:

a) Opomena, poverljiva ili javna za sve članove Kraljevskog Doma, koja se zapisuje;

b) Ukor, poverljiv ili javan za sve članove Kraljevskog Doma, koji se zapisuje;

v) Obustavlja se.

g) Obustavlja se.

d) Isključenje iz Kraljevskog Doma na kraće ili duže vreme, po odredbi, poverljivo, poznato samo članovima Kraljevskog Doma, ili potpuno javno, koje se sa pobudama saopštava svoj javnosti;

đ) Isključenje iz Kraljevskog Doma. U slučaju ovakve kazne neophodno je saslušanje Dvorskog Saveta.

Pod javnosti među članovima Kraljevskog Doma razume se saopštenje dotične disciplinske kazne svim članovima Kraljevskog Doma.

21. Svaku kaznu koju Nosilac Kraljevskih Ovlašćenja i Starešina Kraljevskog Doma izrekne nad članom Svoga Kraljevskog Doma, On može po svom nahođenju i opozvati, kada se takva mera opravdava razlozima popravke ili uništenjem uzroka koju su tu kaznu izazvali. Dvorski Savet se i u ovom slučaju saslušava, ako je slučaj gore pomenut u članu 21 pod ”đ”.

22. Sporovi između članova Kraljevskog Doma ne mogu ići pred sud. Dvorski Savet ima dužnost da učini sve da se takav spor izravna. Ako se spor ne može na taj način okončati, naročiti Izborni sud, sastavljen od tri sudije, od kojih Predsednika određuje Starešina Doma, a po jednog sudiju svaka parnična strana iz redova članova Kraljevskog Doma ili članova Dvorskog Saveta, presuđuje konačno spor. Ona strana koja se presudi ne pokori ima biti kažnjena kaznama pod ”d” i ”đ” člana 20, prema nahođenju Starešine Doma.

23. Starešina Doma posebnim aktom određuje među članovima Kraljevskog Doma vršioca dužnosti Starešine Doma za slučaj da načelom nasleđa po muškom prvorodstvu nastane mogućnost da u narednoj generaciji onaj kome Starešinstvo nad Kraljevskim

Domom po pravu pripada bude u maloletnom dobu. O svojoj odluci Starešina Doma izvestiće pismeno Dvorski Savet.

Na gornji način imenovan vršilac dužnosti Starešine Doma obavljaće svoju dužnost do punoletstva Naslednika Prestola. Vršilac dužnosti Starešine Doma ne može izricati kaznu navedenu u članu 20 ovog Pravilnika pod ”đ”.

59

24. Obustavlja se.

25. Nosiocu Kraljevskih Ovlašćenja, Nasledniku Prestola i Staerešini Doma ostaje pravo da u ovom Pravilniku prema prilikama čini izmene i dopune kada nađe za dobro, kao i da za sve važnije, a nepredviđene slučajeve, izdaje odluke u sporazumu sa Dvorskim Savetom.

26. Ovaj Pravilnik stupa u život od današnjeg dana i obaveznu snagu dobija odmah.

U Londonu ALEKSANDAR, s.r.

O uskrsu 1997.