Coat the Arm of the Royal Family

MI
Petar I po milosti Božjoj i volji narodnoj
Kralj Srbije
Nalazimo se pobuđeni da za sve članove Svoga Kraljevskog doma utvrdimo
Porodični Pravilnik
za
Članove Srpskog Kraljevskog Doma

Član 1.

Članovi Kraljevskog Doma dinastije Kara-Đorđeve:

a) Kralj Petar I

b) Njegovi sinovi: Prestolonaslednik Aleksandar i Kraljević Đorđe;

47

v) Njegova kći Jelena, do udaje njene;

g) Njegov brat Knez Arsen Kara-Đorđević sa sinom Knezom Pavlom A. Kara-Đorćevićem;

d) Potomstvo Prestolonaslednika Aleksandra, Kraljevića Đorđa i Kneza Pavla.

Član 2.

Po članu 57. zemaljskog ustava Kralja nasleđuje njegovo muško potomstvo iz zakonitog braka po redu prvorođenja.

Član 3.

Kako se Kraljević Đorđe, najstariji sin Kralja Petra I odrekao prestolonasleđa i svih prava istoga, ostavkom od 12. marta 1909. godine koja je primljena i objavljena aktom državnim od 14. marta 1909. godine i proklamacijom od 15. marta 1909. god., nasledstvo je prestola sa svima pravima prešlo po članu 57. Ustava na drugoga sina Kralja Petra I

sadašnjeg Prestolonaslednika Kraljevića Aleksandra.

Član 4.

Članovi Kraljevskoga Doma iz kuće Kralja Vladaoca i Prestolonaslednika imaju titulu Kraljevskoga Visočanstva.

Ostalim članovima Kraljevskoga Doma pripada titula Visočanstva.

Član 5.

Kralj Vladalac je vrhovni starešina i zaštitnik svima članovima Kraljevskog Doma.

Bez njegovog naročitog odobrenja ni jedan član Kraljevskog Doma ne može izvršiti nikakvo delo ili postupak javnoga značaja, niti stupiti u kakve god trajne obaveze prema kome bilo.

Kralj se stara svima sredstvima da u Kraljevskom Domu, uvek bez izuzetka, vladaju pravila i obziri časti, reda i primernog ponašanja, dostojni Doma Kraljevskoga.

Član 6.

Svi članovi Kraljevskog Doma dužni su smatrati i poštovati u licu Kralja starešinu svoga doma i pomagati Mu u vršenju Njegovog starešinskog zadatka, savršenom i besprekornom odanošću i poslušnošću.

Član 7.

Nijedan član Kraljevskoga Doma ne može stupiti u brak bez prethodnog pristanka i odobrenja Kraljeva.

48

Brak zaključen protivno ovom pravilu, nosi sobom isključenje iz Kraljevskog Doma.

Član 8.

Odobrenje Kraljevo za ženidbu ili za udaju koga člana Kraljevskoga Doma izdaje se u obliku naročitog pisma, koje premapotpisuju Mitropolit i Ministar Predsednik.

Član 9.

Kad koji član Kraljevskoga Doma osnuje zasebnu kuću i dobije svoje zasebno imanje, ne može, toga radi, izaći ispod vlasti Kraljevske, propisane ovim Pravilnikom, i dužan je poslove svoje kuće voditi uredno ne dajući povoda nikakvim žalbama.

U protivnom slučaju Kralj ima pravo, da naredi sve potrebne mere za pravilno vođenje dotične kuće.

Član 10.

Bez odobrenja ili pristanka Kraljeva nijedan član Kraljevskog Doma ne sme se zaduživati preko mogućnosti otplate koja se obeležava tromesečnim redovnim prihodima dotičnoga člana.

Član 11.

Nijedan član Kraljevskoga Doma ne može primati niti nasledstvo niti kakvu dotaciju bez pristanka i odobrenja Kraljeva.

Član 12.

Činovnici u Dvoru, pridodati ma kome članu Kraljevskoga Doma ili u zasebnim kućama Kraljevskoga Doma, biće postavljeni s pristankom ili odobrenjem Kraljevim.

Član 13.

Kralj će Svojom naredbom određivati u kome će mestu koji član Kraljevskoga Doma stanovati.

Promena mesta stanovanja takođe će se odobravati ili određivati naredbom Kraljevom.

Član 14.

Nijedan član Kraljevskog Doma ne sme se, bez odobrenja Kraljeva, stalno nastaniti,

primiti službe kakve na strani.

49

I kraća putovanja članova Kraljevskoga Doma na stranu ne mogu se preduzimati bez prethodnog odobrenja Kraljeva.

Član 15.

Prema odredbi čl. 133. Ustava zemaljskog, po kojoj ni jedan član Kraljevskoga Doma ne može biti ministar, članovi Kraljevskoga Doma imaju se spremati za službu ili rad u vojsci, u prosveti, u umetnosti ili u crkvi, prema svojim naročitim naklonostima.

Član 16.

Prema vrhovnom pravilu Kralj, kao starešina Kraljevskoga Doma, upravlja vaspitanjem

sviju članova Kraljevskoga Doma i onda kad opšte staranje o vaspitanju dece pripada

njihovim roditeljima.

Član 17.

Kralj je dužan starati se o svima potrebama dece Kraljevoga Doma na slučaj da bi ostala bez roditelja.

Član 18.

Kralj ima neograničeno pravo da u Kraljevskom Domu drži red Kraljevskoga Doma dostojan svima sredstvima kojim raspolaže.

Član 19.

Ustanovljava se za ocenu i raspravu disciplinskih istupa Dvorski Savet: U Dvorski Savet ulazi Kralj, Prestolonaslednik (ako je punoletan), članovi Kraljevskoga Doma, koji su navršili 21. godinu, Mitropolit, Ministar Predsednik, Ministar Pravde, Predsednik Državnog Saveta, Predsednik Kasacionog Suda. Kralju se ostavlja pravo da disciplinske istupe, po propisima ovog pravilnika, ili kad to sam saveta radi nađe za potrebno, iznese, saveta radi na procenu i raspravu ovoga Dvorskoga Saveta.

Član 20.

Disciplinske kazne, kojima će se Kralj služiti u upravi Kraljevskoga Doma ove su:

a) Opomena, poverljiva ili javna za sve članove Kraljevskoga Doma, koja se zapisuje;

b) Ukor, poverljiv ili javan za sve članove Kraljevskoga Doma, koji se zapisuje;

v) Isključenje iz svih počasti na kraće ili duže vreme, poverljivo ili javno, za sve

članove Kraljevskoga Doma.

g) Isključenje iz Dvora na kraće ili duže vreme, po odredbi, poverljivo, poznato

50

samo članovima Kraljevskoga Doma, ili potpuno javno, koje se s pobudama

štampa u službenim novinama;

d) Isključenje iz Dvora za navek. U slučaju ovakve kazne neophodno je saslušanje

Dvorskog Saveta.

Javnost među članovima Kraljevskog Doma izvršiće se saopštenjem dotične disciplinske kazne svima članovima Kraljevskoga Doma.

Član 21.

Svaku kaznu koju Kralj izreče nad članom Svoga Kraljevskog Doma, Kralj može i opozvati kad se ta mera opravdava razlozima popravke ili uništenjem uzroka koji su tu kaznu izazvali. Dvorski se Savet u ovom slučaju saslušava, ako je slučaj gore pomenut u čl. 20 pod d).

Član 22.

Kao starešina Kraljevskoga Doma, Kralj raspolaže svima materijalnim sredstvima istoga i izdaje sve naredbe, koje su potrebne po ekonomskim i novčanim poslovima.

Član 23.

Svima članovima Kraljevskoga Doma saopštava se ovaj pravilnik na potpis znanja i upravljanja radi.

Ko pravilnik svojim potpisom ne bi priznao i usvojio, lišava se prava Kraljevskoga

Doma, kao član istoga, po propisima tačke d) člana 20 ovog pravilnika.

Član 24.

Kralju ostaje pravo da u ovom pravilniku prema prilikama, čini izmene i dopune, kad nađe za dobro, ili kad se za njih potreba pokaže, kao i da za sve važnije nepredviđene slučajeve izdaje odluke u sporazumu sa Dvorskim Savetom.

Član 25.

Ovaj Pravilnik kao i sve njegove eventualne izmene i dopune stupa u život kad ga primi k znanju Narodna Skupština.

30. avgusta 1909. god.

U Beogradu

Predsednik Petar s.r.

Ministraskog Saveta Aleksandar s.r.

51

St. Novaković, s.r. Đorđe s.r.

Jelena s.r.

Arsenije s.r.

Pavle s.r.