На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91 став 2 Устава Црне Горе, Скупштина Црне Горе 24. сазива, на десетој седници првог редовног (прољећњег) засиједања у 2011. години, дана 12. јула 2011. године, донијела је

ЗАКОН

О СТАТУСУ ПОТОМАКА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

 

Члан 1

Ради историјске и моралне рехабилитације династије Петровић Његош, овим законом се уређују питања од значаја за статус потомака династије Петровиц Његош, која је детронизована противно Уставу за Књажевину Црну Гору, актом насилне анексије државе из 1918. године.

 

Члан 2

Традицију династије Петровиц Његош настављају потомци краља Николе И Петровића Његоша, по мушкој линији и њихове супруге (у даљем тексту: потомци династије).

 

Члан 3

Потомци династије чувају и афирмишу традицију династије Петровиц Његош вршењем културних, хуманитарних и других неполитичких послова у циљу афирмације црногорског идентитета, културе и традиције.

 

Члан 4

Потомци династије дужни су да поштују интегритет и уставни поредак Црне Горе.

 

Члан 5

Потомке династије у пословима из члана 3 овог закона представља најстарији мушки потомак (у даљем тексту: представник потомака династије).

Право представљања потомака династије преноси се на мушког насљедника најстаријег мушког потомка.

 

Члан 6

Представник потомака династије може да употребљава хералдичке симболе династије Петровић Његош.

 

Члан 7

Предсједник Црне Горе, предсједник Скупштине Црне Горе и предсједник Владе Црне Горе могу овластити представника потомака династије да обави поједине протоколарне и неполитичке послове.

 

Члан 8

Потомци династије могу стећи црногорско држављанство без обавезе отпуста из држављанства друге државе. Уколико потомак династије стекне држављанство друге државе не губи црногорско држављанство.

 

Члан 9

У циљу афирмације црногорске културе и учешћа у хуманитарним и развојним активностима од јавног интереса за Црну Гору и њену традицију, оснива се “Фондација Петровић Његош” (у даљем тексту: Фондација). Сједиште Фондације је у Црној Гори.

На Фондацију се примјењују одредбе закона којим се уреуђује рад невладиних фондација, ако овим законом није друкције одређено.

 

Члан 10

Представник потомака династије је предсједник Управног одбора Фондације.

У остваривању интереса Фондације, предсједник Управног одбора Фондације и чланови Фондације не могу се бавити политицким активностима.

Чланови Фондације самостално управљају имовином Фондације, осим средствима која се, у смислу члана 11 став 2 овог закона, издвајају представнику династије.

 

Члан 11

Средства за рад Фондације у првих седам година од оснивања Фондације, у укупном износу од 4.300.000 еура, обезбиједиће се у буџету Црне Горе.

Средства из става 1 овог члана у укупном износу од 1.500.000 еура издвојиће се представнику династије и то износ од 1.000.000 еура у 2011.години и износ од 500.000 еура у 2012.години, а преостали износ у једнаким ратама у наредних шест година, почев од 2012.године, кроз редовно финансирање Фондације.

 

Члан 12

Потомцима династије даје се на трајно коришцење кућа краља Николе И Петровица Његоша на Његушима површине 236 м2, са припадајућим двориштем површине 500 м2 и земљиште-ливада површине 1270 м2, уписани у лист непокретности број 128 КО Његуши.

Потомцима династије изградиће се и дати у својину породична куца на Цетињу, површине до 300 м2, са припадајућим земљиштем површине до 5000 м2 и дати у својину стан у Подгорици површине до 130 м2. Породична кућа из става 2 овог члана изградиће се према техничкој документацији коју, у складу са законом и планским документима, предложи представник потомака династије, у року од двије године од дана ревизије главног пројекта.

 

Члан 13

Ради вршења послова из члана 7 овог закона представник потомака династије има право да користи репрезентативне објекте и друга средства у државној имовини, у складу са прописом Владе Црне Горе (у даљем тексту: Влада).

За обављање послова из члана 3 овог закона и рад Фондације потомци династије имају право искљуцивог коришћења првог спратног дијела дворца “Крушевац” у Подгорици, а за протоколарне потребе приземни дио са правом приоритета у односу на друге кориснике.

 

Члан 14

У случају продаје породичне куће са припадајуцим земљиштем из члана 12 став 2 овог закона држава Црна Гора има право прече куповине по цијени која је утврдјена на дан стицања својине на тим непокретностима.

 

Члан 15

Административне и техничке послове за потребе представника потомака династије у Црној Гори врши Државни протокол. Коришцење, опремање, цување и одржавање непокретности из члана 12 став 1 и члана 13 став 2 овог закона вршице се у складу са прописом Владе.

 

Члан 16

Представник потомака династије има право на мјесечна примања у висини мјесечне бруто зараде Предсједника Црне Горе.

Право из става 1 овог члана представник потомака династије стиче након исплате последње рате за финансирање Фондације из члана 11 став 2 овог закона.

Средства за намјене из става 1 овог члана, члана 12 став 2 и члана 15 овог закона обезбјеуђују се у буџету Црне Горе.

 

Члан 17

Прописи из члана 13 став 1 и члана 15 став 2 овог закона донијеће се у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 18

Овај закон ступа на дана снагу осмог од дана објављивања у “Службеном листу Црне Горе”.

 

Број 35/11-1/15

ЕПА 569 XXIV

 

Подгорица, 12. јула 2011. године

СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ 24. САЗИВА

 

ПРЕДСЕДНИК

Ранко Кривокапић