Рођена је 27. фебруара 1955. године у Земуну. Основну школу и гимназију завршила је у Обреновцу. На Шумарски факултет Одсек за шумарство, уписала се 1974/5. године, дипломирала 1979. године са оценом 10. Последипломске студије из области Анатомије дрвета уписала је 1980/81. године. Последипломске студије завршила је са просечном оценом 9,25 а магистарски рад «Анатомска грађа стабла и корена јеле (Abies alba Mill.) са Гоча од клице до почетка секундарног дебљања», одбранила је 3.06.1987. године. Докторску дисертацију «Анатомска грађа стабла виргилијанског храста (Quercus virgiliana /Ten./Ten.) на различитим стаништима Делиблатске пешчаре», одбранила је 18.07.1992. године на Шумарском факултету у Београду.

Од стране Научно-наставног веће Шумарског факултета у Београду, 1993. године изабрана је за доцента, 1998. године за ванредног професора, а 2003. године за редовног професора. Предаје на првој години на Одсеку за шумарство «Шумарску ботанику и анатомију дрвета« и «Систематику лековитог биља» а на Одсеку за прераду дрвета «Анатомију дрвета». На мастер студијама предаје «Плантажну производњу лековитог биља» а на докторским студијама «Упоредну анатомију дрвета». Под њеним менторством урађено је и одбрањено више дипломских радова. Била је ментор за одбрану магистарског рада и докторске дисертације на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Учествовала је као члан у комисијама за одбрану дипломских радова, магистарских радова и докторских дисертација како на Шумарском факултету, тако и на другим факултетима Универзитета у Београду и Новом Саду. Тренутно је ментор 7 докторских дисертација. Коаутор је уџбеника «Ботаника» за I и II разред средње шумарске и дрвно прерађивачке школе, приручника «Биологија» за полагање квалификационог испита за студенте Шумарског факултета у Београду; аутор универзитетског уџбеника «Упоредна анатомија дрвета»; аутор монографије «Гинко» и коаутор монографија: «Екскурзиона флора шума Србије»; «Оморика-Picea omorika (Pančić Purkyne) на подручју Националног парка Тара»; «Медоносне биљке»; Посебни примерци дрвенастих врста НП «Тара» и «Еводија окружена биљном заједницом». За потребе студената урадила је макроскопску збирку узорака шумских врста дрвећа, коју непрекидно допуњава, као и многобројне дијапозитиве макроскопске и микроскопске грађе економски значајних врста дрвећа. До сада објавила је и саопштила што самостално, што са другим ауторима укупно 238 радова. Радови су публиковани у водећим часописима међународног значаја, у водећим часописима националног значаја, у монографијама итд. Учествовала је у реализацији већег броја научно истраживачких пројеката, од којих је у 11 пројекта била руководилац. Поред руковођења пројектима учествовала је и као оцењивач технолошких пројеката министарства. Њени радови цитирани су у докторским дисертацијама, магистарским радовима, оригиналним научним радовима, монографијама и универзитетски уџбеницима.

У току 1988. године обавила је једномесечну специјализацију у Ташкенту (СССР) на истраживању анатомске грађе белог и црног дуда, а 1989. године специјализацију у Royal Botanic Gardens, Kew у Лондону у циљу усвајања нових метода рада из подручја анатомије дрвета.

Члан је Програмског савета за мастер  и докторске студије из «Превентивне конзервације» Народног музеја.  Учесник је: члан Друштва генетичара Србије; члан Друштва физиолога Србије; члан Српског биолошког друштва; члан Међународног удружења из анатомије дрвета (IAWA); члан једне COST акције.

Била је: шеф Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања; председник Савета Шумарског факултета; руководилац докторских студија на Одсеку за Шумарство. Тренутно је председник Већа Одсека за Шумарство и члан Научно-наставног већа Шумарског факултета у Београду.

Поделите овај чланак: