Rođena je 27. februara 1955. godine u Zemunu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Obrenovcu. Na Šumarski fakultet Odsek za šumarstvo, upisala se 1974/5. godine, diplomirala 1979. godine sa ocenom 10. Poslediplomske studije iz oblasti Anatomije drveta upisala je 1980/81. godine. Poslediplomske studije završila je sa prosečnom ocenom 9,25 a magistarski rad «Anatomska građa stabla i korena jele (Abies alba Mill.) sa Goča od klice do početka sekundarnog debljanja», odbranila je 3.06.1987. godine. Doktorsku disertaciju «Anatomska građa stabla virgilijanskog hrasta (Quercus virgiliana /Ten./Ten.) na različitim staništima Deliblatske peščare», odbranila je 18.07.1992. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Od strane Naučno-nastavnog veće Šumarskog fakulteta u Beogradu, 1993. godine izabrana je za docenta, 1998. godine za vanrednog profesora, a 2003. godine za redovnog profesora. Predaje na prvoj godini na Odseku za šumarstvo «Šumarsku botaniku i anatomiju drveta« i «Sistematiku lekovitog bilja» a na Odseku za preradu drveta «Anatomiju drveta». Na master studijama predaje «Plantažnu proizvodnju lekovitog bilja» a na doktorskim studijama «Uporednu anatomiju drveta». Pod njenim mentorstvom urađeno je i odbranjeno više diplomskih radova. Bila je mentor za odbranu magistarskog rada i doktorske disertacije na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je kao član u komisijama za odbranu diplomskih radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija kako na Šumarskom fakultetu, tako i na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu. Trenutno je mentor 7 doktorskih disertacija. Koautor je udžbenika «Botanika» za I i II razred srednje šumarske i drvno prerađivačke škole, priručnika «Biologija» za polaganje kvalifikacionog ispita za studente Šumarskog fakulteta u Beogradu; autor univerzitetskog udžbenika «Uporedna anatomija drveta»; autor monografije «Ginko» i koautor monografija: «Ekskurziona flora šuma Srbije»; «Omorika-Picea omorika (Pančić Purkyne) na području Nacionalnog parka Tara»; «Medonosne biljke»; Posebni primerci drvenastih vrsta NP «Tara» i «Evodija okružena biljnom zajednicom». Za potrebe studenata uradila je makroskopsku zbirku uzoraka šumskih vrsta drveća, koju neprekidno dopunjava, kao i mnogobrojne dijapozitive makroskopske i mikroskopske građe ekonomski značajnih vrsta drveća. Do sada objavila je i saopštila što samostalno, što sa drugim autorima ukupno 238 radova. Radovi su publikovani u vodećim časopisima međunarodnog značaja, u vodećim časopisima nacionalnog značaja, u monografijama itd. Učestvovala je u realizaciji većeg broja naučno istraživačkih projekata, od kojih je u 11 projekta bila rukovodilac. Pored rukovođenja projektima učestvovala je i kao ocenjivač tehnoloških projekata ministarstva. Njeni radovi citirani su u doktorskim disertacijama, magistarskim radovima, originalnim naučnim radovima, monografijama i univerzitetski udžbenicima.

U toku 1988. godine obavila je jednomesečnu specijalizaciju u Taškentu (SSSR) na istraživanju anatomske građe belog i crnog duda, a 1989. godine specijalizaciju u Royal Botanic Gardens, Kew u Londonu u cilju usvajanja novih metoda rada iz područja anatomije drveta.

Član je Programskog saveta za master  i doktorske studije iz «Preventivne konzervacije» Narodnog muzeja.  Učesnik je: član Društva genetičara Srbije; član Društva fiziologa Srbije; član Srpskog biološkog društva; član Međunarodnog udruženja iz anatomije drveta (IAWA); član jedne COST akcije.

Bila je: šef Katedre Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja; predsednik Saveta Šumarskog fakulteta; rukovodilac doktorskih studija na Odseku za Šumarstvo. Trenutno je predsednik Veća Odseka za Šumarstvo i član Naučno-nastavnog veća Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Podelite ovaj članak: