Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na desetoj sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 12. jula 2011. godine, donijela je

ZAKON

O STATUSU POTOMAKA DINASTIJE PETROVIĆ NЈEGOŠ

 

Član 1

Radi istorijske i moralne rehabilitacije dinastije Petrović Njegoš, ovim zakonom se uređuju pitanja od značaja za status potomaka dinastije Petrovic Njegoš, koja je detronizovana protivno Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru, aktom nasilne aneksije države iz 1918. godine.

 

Član 2

Tradiciju dinastije Petrovic Njegoš nastavljaju potomci kralja Nikole I Petrovića Njegoša, po muškoj liniji i njihove supruge (u daljem tekstu: potomci dinastije).

 

Član 3

Potomci dinastije čuvaju i afirmišu tradiciju dinastije Petrovic Njegoš vršenjem kulturnih, humanitarnih i drugih nepolitičkih poslova u cilju afirmacije crnogorskog identiteta, kulture i tradicije.

 

Član 4

Potomci dinastije dužni su da poštuju integritet i ustavni poredak Crne Gore.

 

Član 5

Potomke dinastije u poslovima iz člana 3 ovog zakona predstavlja najstariji muški potomak (u daljem tekstu: predstavnik potomaka dinastije).

Pravo predstavljanja potomaka dinastije prenosi se na muškog nasljednika najstarijeg muškog potomka.

 

Član 6

Predstavnik potomaka dinastije može da upotrebljava heraldičke simbole dinastije Petrović Njegoš.

 

Član 7

Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade Crne Gore mogu ovlastiti predstavnika potomaka dinastije da obavi pojedine protokolarne i nepolitičke poslove.

 

Član 8

Potomci dinastije mogu steći crnogorsko državljanstvo bez obaveze otpusta iz državljanstva druge države. Ukoliko potomak dinastije stekne državljanstvo druge države ne gubi crnogorsko državljanstvo.

 

Član 9

U cilju afirmacije crnogorske kulture i učešća u humanitarnim i razvojnim aktivnostima od javnog interesa za Crnu Goru i njenu tradiciju, osniva se “Fondacija Petrović Njegoš” (u daljem tekstu: Fondacija). Sjedište Fondacije je u Crnoj Gori.

Na Fondaciju se primjenjuju odredbe zakona kojim se ureuđuje rad nevladinih fondacija, ako ovim zakonom nije drukcije određeno.

 

Član 10

Predstavnik potomaka dinastije je predsjednik Upravnog odbora Fondacije.

U ostvarivanju interesa Fondacije, predsjednik Upravnog odbora Fondacije i članovi Fondacije ne mogu se baviti politickim aktivnostima.

Članovi Fondacije samostalno upravljaju imovinom Fondacije, osim sredstvima koja se, u smislu člana 11 stav 2 ovog zakona, izdvajaju predstavniku dinastije.

 

Član 11

Sredstva za rad Fondacije u prvih sedam godina od osnivanja Fondacije, u ukupnom iznosu od 4.300.000 eura, obezbijediće se u budžetu Crne Gore.

Sredstva iz stava 1 ovog člana u ukupnom iznosu od 1.500.000 eura izdvojiće se predstavniku dinastije i to iznos od 1.000.000 eura u 2011.godini i iznos od 500.000 eura u 2012.godini, a preostali iznos u jednakim ratama u narednih šest godina, počev od 2012.godine, kroz redovno finansiranje Fondacije.

 

Član 12

Potomcima dinastije daje se na trajno korišcenje kuća kralja Nikole I Petrovica Njegoša na Njegušima površine 236 m2, sa pripadajućim dvorištem površine 500 m2 i zemljište-livada površine 1270 m2, upisani u list nepokretnosti broj 128 KO Njeguši.

Potomcima dinastije izgradiće se i dati u svojinu porodična kuca na Cetinju, površine do 300 m2, sa pripadajućim zemljištem površine do 5000 m2 i dati u svojinu stan u Podgorici površine do 130 m2. Porodična kuća iz stava 2 ovog člana izgradiće se prema tehničkoj dokumentaciji koju, u skladu sa zakonom i planskim dokumentima, predloži predstavnik potomaka dinastije, u roku od dvije godine od dana revizije glavnog projekta.

 

Član 13

Radi vršenja poslova iz člana 7 ovog zakona predstavnik potomaka dinastije ima pravo da koristi reprezentativne objekte i druga sredstva u državnoj imovini, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Za obavljanje poslova iz člana 3 ovog zakona i rad Fondacije potomci dinastije imaju pravo iskljucivog korišćenja prvog spratnog dijela dvorca “Kruševac” u Podgorici, a za protokolarne potrebe prizemni dio sa pravom prioriteta u odnosu na druge korisnike.

 

Član 14

U slučaju prodaje porodične kuće sa pripadajucim zemljištem iz člana 12 stav 2 ovog zakona država Crna Gora ima pravo preče kupovine po cijeni koja je utvrdjena na dan sticanja svojine na tim nepokretnostima.

 

Član 15

Administrativne i tehničke poslove za potrebe predstavnika potomaka dinastije u Crnoj Gori vrši Državni protokol. Korišcenje, opremanje, cuvanje i održavanje nepokretnosti iz člana 12 stav 1 i člana 13 stav 2 ovog zakona vršice se u skladu sa propisom Vlade.

 

Član 16

Predstavnik potomaka dinastije ima pravo na mjesečna primanja u visini mjesečne bruto zarade Predsjednika Crne Gore.

Pravo iz stava 1 ovog člana predstavnik potomaka dinastije stiče nakon isplate poslednje rate za finansiranje Fondacije iz člana 11 stav 2 ovog zakona.

Sredstva za namjene iz stava 1 ovog člana, člana 12 stav 2 i člana 15 ovog zakona obezbjeuđuju se u budžetu Crne Gore.

 

Član 17

Propisi iz člana 13 stav 1 i člana 15 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 18

Ovaj zakon stupa na dana snagu osmog od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

 

Broj 35/11-1/15

EPA 569 XXIV

 

Podgorica, 12. jula 2011. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA

 

PREDSEDNIK

Ranko Krivokapić