„Zahtev za rehabilitaciju Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, od oca Petra Karađorđevića, rođenog 17.07.1945. u Londonu, u Velikoj Britaniji, na teritoriji proglašenoj za teritoriju Kraljevine Jugoslavije je usvojen, te je utvrđeno da je Ukaz 392 Prezidijuma Predsedništva Narodne skupštine FNRJ od 08.03.1947. godine ništav od trenutka donošenja, u delu koji se odnosi na Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra, kao i da su ništave sve njegove pravne posledice.

Rehabilitovano lice, Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, smatra se neosuđivanim.“