Rođena je 19. aprila 1968. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu je završila u Somboru. Na Odseku za šumarstvo, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, diplomirala je 1991. godine. Magistarski rad je odbranila 1995. godine, a doktorsku disertaciju februara 2001. godine, na istom fakultetu.

Na Univerzitetu u Beogradu-Šumarskom fakultetu, u zvanje docenta izabrana je 2001. godine, u zvanje vanrednog profesora 2007. godine i  u zvanje redovnog profesora 2011. godine.

Specijalizaciju u laboratoriji za biotehnologiju Instituta za kukuruz «Zemnun Polje» u Beogradu, obavila je 1999. godine. U međunarodnom programu «Conservation and management of forest genetic resources in Eastern Europe« koji je održan u Austriji u organizaciji BMLUFW i IPRI, učestvovala je 2001. godine, a 2005. godine je učestvovala na «Training Workshop on Forest Biodiversity« koji je održan u Rusiji, u organizaciji IPGR, CGIAR i BFW.

U svom dosadašnjem radu Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić, objavila je 191 bibliografsku jedinicu u kojima se tretira problematika genetike i oplemenjivanja šumskog drveća odnosno konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa. Tokom reforme nastavnog plana i programa, na Šumarskom fakultetu 2010. godine, inicirala je uvođenje novog predmeta Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa, za koji je napisala i knjigu pod istim naslovom. Koutor je dva pomoćna univerzitetskog udžbenika: „Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka“ i „Priručnik iz biologije za polaganje kvalifikacionih ispita“. Autor je više zbirki zadataka iz šumarske genetike sa oplemenjivanjem biljaka kao i bibliografije „In memeoriam Prof. dr Aleksandar Tucović“. Koautor je nekoliko poglavlja u monografiji „Flori Srbije 2“ u izdavaštvu SANU-a.

Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić je učestvovala u 27 komisija za odbranu diplomskih radova, od kojih je kod 11 kandidata bila mentor. Učestvovala je u 8 komisija za ocenu i odbranu magistarskih radova i u 13 komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija. Trenutno se pod njenim mentorstvom realizuje pet doktorskih disertacija i šest master radova.

Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić je učestvovala u realizaciji 28 domaćih naučno-istraživačkih projekata od kojih je rukovodila realizacijom 8 projekata. Učestvovala je i učestvuje u radu tri COST akcije.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu, u dva mandata, bila je zamenik šefa Katedre, a 2009. godine izabrana je za šefa  Katedre Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja i zamenika predsednika Veća odseka za šumarstvo, na kojoj funkciji se nalazi i danas. Rukovodilac je doktorskih studija za Oblast Šumarstvo.

U decembru 2012. godine izabrana je za dopisnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije-Odeljenja za biotehnologiju.

Udata je, majka jednog sina.

Podelite ovaj članak: