Rođena 10.03.1949. god. u Ban. Subotici. Završila osnovnu školu i gimnaziju  u Beloj Crkvi, a Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za pejzažnu hortikulturu završila  u Beogradu. Magistrirala  1996. god. u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, smer Zaštite i unapređivanja životne okoline, sa temom: Taksonomsko – horološka analiza postojeće i perspektivne dendroflore  (drveća i žbunja) Botaničke bašte  „Jevremovac“.

Od 1975. g.  zaposlena kao bivši stipendista u Beloj Crkvi na dužnosti  rukovodioca za  održavanje i uređenje postojećih i izgradnji novih zelenih površina. Dobila je više javnih priznanja za aktivnosti na unapređenju gradskog zelenila i organizovanju brojnih izložbi cveća.

Od 1988. g. zaposlena na Biološkom fakultetu, u Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti „Jevremovac“, kao Stručni rukovodilac Botaničke bašte, kasnije kao stručni saradnik za otvoren prostor,  za dendrofloru, na kome se i danas nalazi. Na ovom radnom mestu intenzivno je radila na održavanju i negovanju biljaka, determinaciji i obogaćivanju biljnog fonda. Svojim radom i organizovanjem mnogobrojnih donacija u biljnom fondu udvostručila je  dendrofond Botaničke bašte „Jevremovac“.

Autor je prvog Vodiča kroz dendrofloru Botaničke bašte „Jevremovac“, 2005.g. kao i Manuala determinacije i valorizacije dendroflore Botaničke bašte „Jevremovac“, 2011.g. To su prvi radovi  te vrste i tog sadržaja od postanka „Jevremovca“ (1889.g.) do danas.  Autor je šest objavljenih naučnih radova i više desetina stručnih.

Podelite ovaj članak: